a

Jadwiga Maria Wandiger

JADWIGA MARIA WANDIGER - mgr sztuki

Nauczyciel muzyki - dyrygent chórmistrz ze specjalizacją III st., a od 2002 r, dyplomowany nauczyciel. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu. Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach i Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie - Studium Podyplomowe z zakresu Metodyki Wychowania Muzycznego.

Od 1976r. działaczka społeczno-kulturalna, skarbnik międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Muzycznego ISME w Warszawie z siedzibą Oddziału w Katowicach, a od 2000 r. prezes Oddziału w Katowicach.

Doskonalenia zawodowe

1984-86 - Ogólnopolskie Studium Animatorów Muzycznych prowadzone w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Sztuki w Bydgoszczy (Międzynarodowe Centrum Informacji i Doskonalenia Techniki Animacji Muzycznej -CiDOT AM).
1985 - Studium Przedmiotowo-Metodyczne organizowane przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli Instytut Kształcenia Nauczycieli w Katowicach, kierunek - muzyka.
1983 - Zakopane, 1985 - Cieszyn, 1992 - Zakopane - kursy doskonalenia zawodowego organizowane przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Instytut Pedagogiki Muzycznej. Polska Sekcja ISME - koło Kodaly'owskie Muzyczno-Pedagogiczny Instytut Zoltana Kodaly w Kesckemet.
1991 - Udział w Międzynarodowym Kursie Umuzykalnienia według metody Carla Orffa organizowanego przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina, Instytut C. Orffa w Salsburgu oraz Instytut Kultury Austriackiej w Warszawie.
1992 - Udział w Międzynarodowym Kursie - Instytut C. Orffa w Salsburgu.
1978 - udział w Studium umuzykalnienia dzieci i młodzieży metodą Martenota - Instytut Martenota w Paryżu.
1990-2002 - udział w Ogólnopolskich Seminariach dla dyrygentów chórmistrzów.
2002 - warsztaty na temat stosowania metod aktywizujących w rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Przebieg pracy zawodowej

1966-1968 w niepełnym wymiarze godzin - Społeczne Ognisko Artystyczne w Zabrzu na stanowisku nauczyciela fortepianu i nauczyciela teorii.
1968-1988 Społeczne Ognisko Artystyczne - na stanowisku nauczyciela fortepianu i teorii w pełnym wymiarze godzin.
1978-1988 III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu na stanowisku nauczyciela muzyki i zajęć pozalekcyjnych - chóry-zespoły.
1982-1987 Studium Nauczycielskie w Gliwicach filia w Zabrzu na stanowisku nauczyciela metodyki wychowania muzycznego i dyrygenta chóru.
1.09.1987 r. nadano akt mianowania.
1988-1993 Studium Nauczycielskie w Katowicach na stanowisku nauczyciela metodyki, emisji głosu, solfeżu, rytmiki, historii muzyki i dyrygenta chóru, w 1988 r. założyła chór mieszany i chór kameralny "Collegium Musicum", który zdobył główne nagrody w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Promotor 63 prac dyplomowych. 1986-1994 chór mieszany św. Kamila w Zabrzu.
Od 1992 Pałac Młodzieży w Katowicach na stanowisku kierownika pracowni muzycznej Działu Artystycznego, instruktor zespołów wokalnych i solistów - "Poezja śpiewana" i "Piosenka Aktorska" - dyrygent chórmistrz chóru młodzieżowego "Collegium Musicum".

Informacje dodatkowe dotyczące pracy pedagogicznej:

W ciągu wieloletniej działalności społecznej na rzecz upowszechnienia kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, była inicjatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Była współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem wielu seminariów ogólnopolskich o tematyce wychowania muzycznego wygłaszając referaty i prowadząc zajęcia pokazowe.

Tytuły referatów:

  • "Wybrane zagadnienia problematyki wychowania muzycznegow świecie"- "Znaczenie muzyki we wszechstronnym rozwoju dziecka"-"Muzyka źródłem przeżycia estetycznego" "Muzyka radością dziecka""Polska koncepcja wychowania muzycznego"
  • "Sukcesy i i powodzenia w praktyce wychowania muzycznego"
  • "Muzyka w pedagogice wczesnoszkolnej"
  • "Muzyka w starszych klasach szkoły podstawowej".

Wszystkie referaty wygłoszone zostały na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
W 1987 r. była głównym organizatorem seminarium "Muzyka w szkołach ponadpodstawowych" - Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
W latach 1980,1981,1984 brała czynny udział we wszystkich konferencjach i seminariach organizowanych przez Polską Sekcję ISME.
W 1980 r. brała udział w Światowym Kongresie ISME w Warszawie na temat "Kultura narodowa inspiracją wychowania muzycznego"
- II-III Seminarium metodyczne na temat "Instrumenty muzyki dawnej" Szczecin 1981-1983.
Brała aktywny udział w Międzynarodowych Warsztatach Muzycznych organizowanych przez CiDOTAM w Wenecji koło Żnina w latach 1984, 1985, 1986 prowadziła zajęcia z emisji głosu i zajęcia muzyczno-ruchowe. W latach 1990 i 1992 na Ogólnopolskiej Konferencji nauczycieli akademickich i doradców metodycznych muzyki przeprowadziła zajęcia otwarte z rytmiki oraz wystąpiła z koncertem chóru "Collegium Musicum". Od 1988 r. współpracuje z Kuratorium Oświaty w Katowicach służąc bogatą wiedzą merytoryczną. Bierze udział w komisjach oceniających, jest z ramienia Kuratorium współorganizatorem Konkursu Ogólnopolskiego Chórów a Cappella i Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.
Prowadzi zajęcia instruktażowe dla nauczycieli dyrygentów naszego województwa.
W Pałacu Młodzieży aktywnie włącza się w realizację wszystkich przedsięwzięć artystycznych - "Europa Pokoju", warsztaty muzyczne, działalność koncertowa. Jest twórcą od pomysłu po realizację od 1994 r. Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Jesiennej "Złota Polska Jesień" oraz Festiwali Kolęd i Pastorałek od 1995, a w 1997-98 r. I i II Konfrontacje Muzyki Dawnej w Zabrzu.
Od 1978 do 1993 prowadzone przez nią chóry (żeńskie, mieszane, kameralny) osiągnęły najwyższe wyróżnienia w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Od 1996 r. prowadzi chór "Lutnia" w Chorzowie,
Od 1.09.1997 do 2000r. prowadziła Chór "Ogniwo" w Katowicach.
Od 1995 r. do 2000 r. uczestniczyła w Radzie Pedagogicznej przy MEN w Warszawie. Wychowankowie pracowni muzycznej, wokaliści od 1992 r. zdobywają najwyższe lokaty w konkursach ogólnopolskich Piosenki Estradowej i Aktorskiej.
W 2003 r. działalność pedagogiczna i koncertowa Jadwigi Marii Wandiger została ujęta w Encyklopedii biograficznej z życiorysami znanych Polek i Polaków "Who is Who w Polsce".

Odznaczenia

1988 r. złota odznaka" za szczególne zasługi dla rozwoju Społecznych Ognisk Artystycznych województwa katowickiego.
1990 r. - "Złoty Krzyż Zasługi".
1997 r. - "Medal Komisji Edukacji Narodowej" za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
2000 r. - Nagroda II stopnia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
2001 r. - Zasłużony Działacz Kultury

 

Tekst: JADWIGA MARIA WANDIGER