a

Piotr Dziemba

Długoletni dyrygent chóru mieszanego "Lutnia"
Piotr DZIEMBA    zm. 15.12.1994 r.
ur. 9.06.1909 r. 

Aktywność dyrygenta Piotra Dziemby przypada już na lata międzywojenne. Piotr Dziemba dyrygował chórami męskimi: "Boże Dary" w Kostuchnie 1937r, "Piast" w Lędzinach, Zjednoczonych Kopalniach "Aleksander-Książatko" i"Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych, w Kopalni "Książe Maria" w Murckach (wszystkie w latach 1937 - 1939), oraz chórami mieszanymi "Gwiazda" w Chorzowie-Starym w 1936 i "Kasyno" w Siemianowicach Śl. w latach 1932-1939.

Jan Fojcik - zasłużony działacz śląskiego ruchu śpiewaczego autor "Materiałów" do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku - sekretarz Zarządu Głównego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych umieścił Piotra Dziembę na liście najwybitniejszych wykonawców form oratoryjnych. Pod batutą Piotra Dziemby wiele utworów zostało wyróżnionych takich jak: Oratorium ks.Roberta Gajdy "Św. Jan Chrzciciel", sztuka Stefania Ligonia "Wesele na Górnym Śląsku", "Wieczoru morskiego" kalmańskich "Manewrów jesiennych", Straussa "Czar walca", im "Polskiej krwFNiedbali.

W 1946 r. był organizatorem pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Regionalnych w Katowicach. Następnie kierownik audycji terenowych i kultury masowej, który wylansował audycję regionalną "Czelodka Radiowa', zbieracz pieśni ludowych.

Współpracował z prof. Adolfem Dygaczem i prof. Józefem Ligęzą. Był kierownikiem artystycznym Związków Zawodowych w Katowicach. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych, ale nade wszystko był chórmistrzem-wychowawcą.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż pod jego kierownictwem chóry robotnicze o przepięknych tradycjach śpiewaczych rozsławiających region śląski jak siemianowickie "Kasyno" i królewskohucka "Lutnia" przekształcone zostały w chóry reprezentacyjne zdobywając najwyższe lokaty w kraju i poza granicami Polski.

Nad chórem mieszanym "Lutnia" z Chorzowa Piotr Dziemba objął batutę w 1960 r., to też w latach 1960-1985 chór "Lutnia" uchodził za najlepszy w kraju, zdobywając wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń.

Na przestrzeni 35 lat pracy dyrygenta Piotra Dziemby, poza koncertami w kraju Chór kilkakrotnie koncertował w byłej Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Związku Radzieckim, Bułgarii i Jugosławii.

Pod kierownictwem Piotra Dziemby zespół cieszył się dużą radością i wigorem. Był wspaniałym wychowawcą młodej kadry , zawsze służący dobrą radą i pomocą, pogodny ogarnięty pasją społecznika pragnący upowszechniać kulturę regionu śląskiego.